Política de privacitat i protecció de dades (LOPD)

Política de privacitat i protecció de dades de Mastercentella.com

1. Política de privacitat

MASTER CENTELLA S.L.U. (MASTER CENTELLA d’ara endavant) informa a tots els usuaris del lloc web sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser recaptats per la navegació o contractació de serveis a través del seu lloc web.

En aquest sentit, MASTER CENTELLA garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Reial Decret 1720/2007, de 21 desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la LOPD.

L’ús d’aquest web implica l’acceptació d’aquesta política de privacitat.

2. Recollida, finalitat i tractaments de dades

MASTER CENTELLA té el deure d’informar a tots usuaris del seu lloc web sobre la recollida de dades de caràcter personal que es poden dur a terme, bé sigui mitjançant l’enviament de correu electrònic o en emplenar els formularis inclosos en el lloc web.

En aquest sentit, MASTER CENTELLA serà considerada com a responsable de les dades assolides mitjançant els mitjans anteriorment descrits.

Tanmateix, MASTER CENTELLA informa a tots els usuaris que la finalitat del tractament de les dades recollides contempla: L’atenció de sol·licituds realitzades pels usuaris, la inclusió en l’agenda de contactes, la prestació de serveis, la gestió de la relació comercial així com la gestió de les sol·licituds de reserva i consultes realitzades a través dels formularis de la web.

Les operacions, gestions i procediments tècnics que es realitzin de forma automatitzada o no automatitzada i que possibilitin la recollida, l’emmagatzematge, la modificació, la transferència i altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de tractament de dades personals.

Totes les dades personals, que siguin recollides a través del lloc web de MASTER CENTELLA, i per tant tingui la consideració de tractament de dades de caràcter personal, seran incorporades als fitxers declarats a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per MASTER CENTELLA.

3.Comunicació d’informació a tercers

MASTER CENTELLA informa a los usuarios de que sus datos personales no serán no serán cedidos a terceras organizaciones, con la salvedad de que dicha cesión de datos este amparada en una obligación legal o cuando la prestación de un servicio implique la necesidad de una relación contractual con un encargado de tratamiento. En este último caso, solo se llevará a cabo la cesión de datos al tercero cuando MASTER CENTELLA disponga del consentimiento expreso del usuario.

MASTER CENTELLA informa a tots els usuaris que les seves dades personals no seran cedides a terceres organitzacions amb l’excepció que la cessió de dades estigui emparada en una obligació legal o quan la prestació d’un servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat de tractament. En aquest últim cas, només es durà a terme la cessió de dades al tercer quan MASTER CENTELLA disposi del consentiment exprés de l’usuari.

4. Drets dels usuaris

La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal concedeix als interessats la possibilitat d’exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les seves dades personals. En la mesura que les dades de l’usuari són objecte de tractament per part de MASTER CENTELLA.

Els usuaris podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició d’acord amb el que preveu la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals.

Per fer ús de l’exercici d’aquests drets, l’usuari haurà de dirigir-se mitjançant comunicació escrita, aportant documentació que acrediti la seva identitat (DNI o passaport), a la següent adreça: MASTER CENTELLA S.L.U, C. ETEVE TERRADES 50, 08402, GRANOLLERS, BARCELONA, ESPAÑA o la direcció que sigui substituïda en el Registre General de Protecció de Dades, o bé enviant e-mail a info@mastercentella.com.

La comunicació ha de reflectir la següent informació:

  • Nom i cognoms de l’usuari, la petició de sol·licitud, el domicili i les dades acreditatius.
  • L’exercici de drets haurà de ser realitzat pel mateix usuari.
  • No obstant això, podran ser executats per una persona autoritzada com a representant legal de l’autoritzat.
  • En aquest cas, s’haurà d’aportar la documentació que acrediti aquesta representació de l’interessat.